Allmänna villkor

Innehållsförteckning:

Artikel   1 - Definitioner

Artikel   2 - Företagets identitet

Artikel   3 - Tillämplighet

Artikel   4 - Erbjudandet

Artikel   5 - Avtalet

Artikel   6 - Ångerrätt

Artikel   7 - Kostnader vid återkallande

Artikel   8 - Undantag från ångerrätt

Artikel   9 - Priset

Artikel   10 - Överensstämmelse och garanti

Artikel   11 - Leverans och utförande

Artikel   12 - Långvariga transaktioner: tid, uppsägning och förlängning

Artikel   13 - Betalning

Artikel   14 - Klagomålsrutin

Artikel   15 - Tvister

Artikel   16 - Ytterligare eller avvikande bestämmelser

 Artikel 1 - Definitioner

I dessa villkor avses med:

 1. Ångerperiod: den tidsperiod under vilken konsumenten har rätt att ångra avtalet;
 2. Konsument: en fysisk person som inte agerar i utövande av yrke eller verksamhet och ingår ett avtal på distans med företaget;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Långvarig transaktion: ett avtal på distans avseende en serie produkter och/eller tjänster, vars leverans och/eller utförande sprids över tid;
 5. Hållbar datalagringsenhet: varje medium som möjliggör för konsumenten eller företaget att lagra riktad information på ett sätt som gör framtida konsultation och oförändrad reproduktion av den lagrade informationen möjlig.
 6. Ångerrätt: möjligheten för konsumenten att inom ångerperioden avstå från avtalet på distans;
 7. Mallformulär: mallformulär för ånger som företaget tillhandahåller och som en konsument kan fylla i om han eller hon vill utöva ångerrätten.
 8. Företag: en fysisk eller juridisk person som erbjuder produkter och/eller tjänster på distans till konsumenter;
 9. Avtal på distans: ett avtal där, inom ramen för ett system som av företaget organiserats för distansförsäljning av produkter och/eller tjänster, avtalet sluts uteslutande genom användning av en eller flera tekniker för fjärrkommunikation;
 10. Teknik för fjärrkommunikation: ett medel som kan användas för att ingå ett avtal utan att konsumenten och företaget samtidigt befinner sig på samma plats.
 11. Allmänna villkor: dessa allmänna villkor från företaget.

Artikel 2 - Företagets identitet

Sideways

Waterwinweg 31

7572 PD, Oldenzaal

Telefonnummer: +31(0)548201001

E-postadress: [email protected]

Organisationsnummer: 84072474

Momsregistreringsnummer: NL003913001B78

Artikel 3 - Tillämplighet

 1. Dessa allmänna villkor gäller för varje erbjudande från företaget och för varje avtal på distans och beställning mellan företaget och konsumenten.
 2. Innan avtalet på distans ingås ställs texten i dessa allmänna villkor till konsumentens förfogande. Om detta inte är rimligt möjligt kommer det att anges innan avtalet på distans ingås att allmänna villkoren kan inses hos företaget och de kommer att skickas kostnadsfritt till konsumenten så snart som möjligt på begäran.
 3. Om avtalet på distans ingås elektroniskt kan, i avvikelse från föregående punkt och innan avtalet på distans ingås, texten i dessa allmänna villkor tillhandahållas konsumenten på elektronisk väg på ett sådant sätt att den kan sparas av konsumenten på ett hållbart datalagringsmedium. Om detta inte är rimligt möjligt kommer det att anges innan avtalet på distans ingås var de allmänna villkoren elektroniskt kan tas del av och att de kommer att skickas kostnadsfritt till konsumenten på elektronisk väg eller på annat sätt på begäran.
 4. I händelse av att förutom dessa allmänna villkor även särskilda produkt- eller tjänstevillkor gäller, tillämpas andra och tredje punkten analogt och konsumenten kan i händelse av motstridiga allmänna villkor alltid åberopa den tillämpliga bestämmelsen som är mest fördelaktig för honom.
 5. Om en eller flera bestämmelser i dessa allmänna villkor vid något tillfälle är helt eller delvis ogiltiga eller ogiltiga, förblir avtalet och dessa villkor i övrigt i kraft och den aktuella bestämmelsen ersätts omedelbart genom överenskommelse med en bestämmelse som i största möjliga utsträckning återspeglar den ursprungliga bestämmelsens innebörd.
 6. Situationer som inte regleras i dessa allmänna villkor ska bedömas "i överensstämmelse med andan" i dessa allmänna villkor.
 7. Oklarheter om tolkning eller innehåll i en eller flera bestämmelser i våra villkor ska tolkas "i överensstämmelse med andan" i dessa allmänna villkor.

 Artikel 4 - Erbjudandet

 1. Om ett erbjudande har en begränsad giltighetstid eller sker under villkor, anges detta tydligt i erbjudandet.
 2. Erbjudandet är inte bindande. Företaget har rätt att ändra och anpassa erbjudandet.
 3. Erbjudandet innehåller en fullständig och exakt beskrivning av de erbjudna produkterna och/eller tjänsterna. Beskrivningen är tillräckligt detaljerad för att möjliggöra en korrekt bedömning av erbjudandet från konsumenten. Om företaget använder bilder är dessa en sanningsenlig representation av de erbjudna produkterna och/eller tjänsterna. Uppenbara misstag eller uppenbara fel i erbjudandet binder inte företaget.
 4. Alla bilder, specifikationer och uppgifter i erbjudandet är riktlinjer och kan inte ge upphov till skadestånd eller upplösning av avtalet.
 5. Bilder av produkter är en sanningsenlig representation av de erbjudna produkterna. Företaget kan inte garantera att de visade färgerna exakt motsvarar de verkliga färgerna på produkterna.
 6. Varje erbjudande innehåller sådan information att det är klart för konsumenten vilka rättigheter och skyldigheter som är förknippade med att acceptera erbjudandet. Detta inkluderar särskilt:
  • priset inklusive skatter;
  • eventuella fraktkostnader;
  • sättet på vilket avtalet kommer att ingås och vilka åtgärder som krävs för detta;
  • om ångerrätten är tillämplig eller inte;
  • sättet att betala, leverera och utföra avtalet;
 • perioden för acceptans av erbjudandet, eller tidsperioden inom vilken företaget garanterar priset;
 • storleken på avgiften för distanskommunikation om kostnaderna för användningen av distanskommunikationstekniken beräknas på en annan grund än den ordinarie grundavgiften för det använda kommunikationsmedlet;
 • om avtalet kommer att arkiveras efter dess ingående och i så fall hur det kan nås av konsumenten;
 • sättet på vilket konsumenten, innan avtalet ingås, kan kontrollera de uppgifter som han har lämnat inom ramen för avtalet och eventuellt korrigera dem om så önskas;
 • eventuella andra språk på vilka avtalet, förutom nederländska, kan ingås;
 • de uppförandekoder som företaget har åtagit sig och hur konsumenten kan konsultera dessa uppförandekoder elektroniskt; och
 • minsta varaktigheten av avtalet på distans i händelse av en långvarig transaktion.

Artikel 5 - Avtalet

 1. Avtalet ingås, med förbehåll för bestämmelserna i punkt 4, vid tidpunkten för konsumentens accept av erbjudandet och efterlevnaden av de därmed förenade villkoren.
 2. Om konsumenten har accepterat erbjudandet elektroniskt, bekräftar företaget omedelbart mottagandet av accepten av erbjudandet elektroniskt. Så länge mottagandet av detta accept inte har bekräftats av företaget har konsumenten rätt att häva avtalet.
 3. Om avtalet ingås elektroniskt vidtar företaget lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkra den elektroniska överföringen av data och säkerställa en säker webbmiljö. Om konsumenten kan betala elektroniskt kommer företaget att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder för detta ändamål.
 4. Företaget kan - inom lagens ramar - kontrollera om konsumenten kan uppfylla sina betalningsåtaganden, liksom alla fakta och faktorer som är relevanta för ett ansvarsfullt ingående av avtalet på distans. Om företaget har goda skäl att inte ingå avtalet på grundval av denna undersökning har han rätt att motiverat avvisa en beställning eller förfrågan eller knyta särskilda villkor till dess utförande.
 5. Företaget kommer att skicka följande information till konsumenten, skriftligt eller på ett sätt som konsumenten kan lagra på ett hållbart datamedium, i samband med produkten eller tjänsten:
 6. besöksadressen för företagets etablering där konsumenten kan vända sig med klagomål;
 7. villkoren för och sättet att använda ångerrätten, eller en tydlig förklaring om att ångerrätten inte är tillämplig;
 8. information om garantier och befintlig service efter köpet;
 9. uppgifterna enligt artikel 4 punkt 3 i dessa villkor, om inte företaget redan har tillhandahållit dessa uppgifter till konsumenten före avtalets ingående;
 10. kraven för uppsägning av avtalet om avtalet har en varaktighet på mer än ett år eller av obegränsad varaktighet.
 11. I fallet med en långvarig transaktion gäller bestämmelsen i föregående stycke endast för den första leveransen.
 12. Varje avtal ingås under förbehållet om tillräcklig tillgänglighet av de aktuella produkterna.

Artikel 6 - Ångerrätt

Vid leverans av produkter:

 1. Vid köp av produkter har konsumenten möjlighet att frånträda avtalet utan att ange någon anledning inom 14 dagar. Denna ångerfrist börjar löpa dagen efter det att konsumenten har mottagit produkten eller en i förväg av konsumenten utsedd och företaget känd representant.
 2. Under ångerfristen ska konsumenten behandla produkten och förpackningen noggrant. Han får endast packa upp eller använda produkten i den utsträckning som är nödvändig för att bedöma om han vill behålla produkten. Om han utnyttjar sin ångerrätt måste han returnera produkten till företaget med alla medföljande tillbehör och - om det är rimligt - i sitt ursprungliga skick och förpackning, enligt de rimliga och klara anvisningar som företaget har tillhandahållit.
 3. När konsumenten vill utnyttja sin ångerrätt är han skyldig att göra detta inom 14 dagar efter att ha mottagit produkten. Konsumenten måste meddela företaget sitt beslut att utnyttja sin ångerrätt genom att använda modellformuläret. Efter att konsumenten har meddelat sitt beslut att utnyttja sin ångerrätt måste produkten returneras inom 14 dagar. Konsumenten måste bevisa att de levererade varorna har returnerats i tid, till exempel genom ett bevis på avsändning.
 4. Om kunden inte har meddelat att han vill utnyttja sin ångerrätt eller returnerar produkten till företaget efter utgången av de tidsfrister som anges i punkt 2 och 3, är köpet ett faktum.

Vid leverans av tjänster:

 1. Vid leverans av tjänster har konsumenten möjlighet att frånträda avtalet utan att ange någon anledning under minst 14 dagar, med början den dag avtalet ingicks.
 2. För att utnyttja sin ångerrätt måste konsumenten följa de rimliga och klara anvisningar som företaget har lämnat i samband med erbjudandet och/eller senast vid leveransen.

Artikel 7 - Kostnader i händelse av återkallelse

   1. Om konsumenten utnyttjar sin ångerrätt, åligger det honom att högst bära returkostnaderna.
   2. Om konsumenten har betalat en summa kommer företaget att återbetala detta belopp så snart som möjligt, senast inom 14 dagar efter återkallelsen. Villkoret är dock att produkten redan har returnerats till webbutikens ägare eller att ett fullständigt bevis på återlämnandet kan uppvisas. Återbetalningen kommer att göras med samma betalningsmetod som konsumenten använde om inte konsumenten uttryckligen ger sitt samtycke till en annan betalningsmetod.
   3. Vid skada på produkten på grund av vårdslös hantering av konsumenten själv är konsumenten ansvarig för eventuell värdeminskning av produkten.
   4. Konsumenten kan inte hållas ansvarig för värdeminskning av produkten om företaget inte har tillhandahållit all lagstadgad information om ångerrätten innan köpeavtalet ingicks.

Artikel 8 - Undantag från ångerrätt

   1. Företaget kan utesluta konsumentens ångerrätt för produkter som beskrivs i punkt 2 och 3. Undantaget från ångerrätten gäller endast om företaget har klargjort detta i erbjudandet, åtminstone i tid före ingåendet av avtalet.
   2. Undantag från ångerrätten är endast möjligt för produkter:
   3. som företaget har skapat enligt konsumentens specifikationer;
   4. som är tydligt personliga i naturen;
   5. som inte kan returneras på grund av sin natur;
   6. som kan förstöras eller åldras snabbt;
   7. vars pris är bundet till fluktuationer på finansmarknaden som företaget inte har kontroll över;
   8. för enskilda tidningar och tidskrifter;
   9. för ljud- och videoupptagningar och datorprogram vars försegling har brutits av konsumenten;
   10. för hygienprodukter vars försegling har brutits av konsumenten.
   11. Undantag från ångerrätten är endast möjligt för tjänster:
   12. avseende logi, transport, restaurangverksamhet eller fritidsaktiviteter som ska utföras på en viss tidpunkt eller under en viss period;
   13. där leveransen har påbörjats med uttryckligt samtycke från konsumenten innan ångerfristen har löpt ut;
   14. rörande vadslagning och lotterier.

Artikel 9 - Priset

   1. Under den giltighetsperiod som anges i erbjudandet kommer priserna på de erbjudna produkterna och/eller tjänsterna inte att höjas, med undantag för prisändringar på grund av ändringar i momssatserna.
   2. Avtalade produkter eller tjänster vars priser är beroende av fluktuationer på finansmarknaden och som företaget inte har något inflytande över kan dock erbjudas med variabla priser, och detta beroende av fluktuationer och eventuella angivna priser som riktpriser kommer att anges i erbjudandet.
   3. Prisökningar inom 3 månader efter avtalsslutandet är endast tillåtna om de är resultatet av lagstadgade bestämmelser eller föreskrifter.
   4. Prisökningar från och med 3 månader efter avtalsslutandet är endast tillåtna om företaget har avtalat om detta och:
   5. detta är resultatet av lagstadgade bestämmelser eller föreskrifter; eller
   6. konsumenten har rätt att säga upp avtalet från och med dagen då prisökningen träder i kraft.
   7. De priser som anges i erbjudandet av produkter eller tjänster inkluderar moms.
   8. Alla priser är föremål för tryckfel och felaktig sättning. Inga anspråk på skadestånd görs gällande för konsekvenserna av tryckfel och felaktig sättning. Vid tryckfel och felaktig sättning är företaget inte skyldigt att leverera produkten till det felaktiga priset.

Artikel 10 - Överensstämmelse och Garanti

   1. Företaget garanterar att produkterna och/eller tjänsterna uppfyller avtalet, de specifikationer som anges i erbjudandet, rimliga krav på hållbarhet och användbarhet samt de lagar och förordningar som gäller vid tidpunkten för avtalets ingående. Om det har avtalats ansvarar företaget även för att produkten är lämplig för användning utöver det normala.
   2. En garanti som lämnas av företaget, tillverkaren eller importören påverkar inte de lagstadgade rättigheter och påståenden som konsumenten kan göra gällande enligt avtalet gentemot företaget.
   3. Eventuella fel eller felaktigt levererade produkter måste meddelas skriftligt till företaget inom 4 veckor efter leverans. Returnering av produkterna ska göras i originalförpackningen och i nyskick.
   4. Företagets garantiperiod motsvarar tillverkarens garantiperiod. Företaget är dock aldrig ansvarigt för produkternas slutgiltiga lämplighet för varje individuell användning av konsumenten, eller för eventuella råd om användning eller tillämpning av produkterna.
   5. Garantin gäller inte om:
   • Konsumenten själv har reparerat eller bearbetat de levererade produkterna eller låtit dem repareras eller bearbetas av tredje part;
   • De levererade produkterna har utsatts för abnorma förhållanden eller på annat sätt har behandlats vårdslöst eller har behandlats i strid med företagets anvisningar och/eller behandlats på förpackningen;
   • Felaktigheten är helt eller delvis resultatet av regler som regeringen har eller kommer att införa avseende karaktären eller kvaliteten på de använda materialen.

Artikel 11 - Leverans och utförande

   1. Företaget kommer att visa största möjliga noggrannhet vid mottagande och utförande av beställningar av produkter och vid bedömningen av förfrågningar om tjänster.
   2. Platsen för leverans är den adress som konsumenten har meddelat företaget.
   3. Med beaktande av vad som anges i punkt 4 i denna artikel kommer företaget att utföra accepterade beställningar med skicklighet men senast inom 30 dagar, om inte konsumenten har godkänt en längre leveranstid. Om leveransen försenas eller om en beställning inte kan utföras eller endast delvis kan utföras kommer konsumenten att meddelas detta senast 30 dagar efter att beställningen har lagts. I detta fall har konsumenten rätt att häva avtalet utan kostnad. Konsumenten har ingen rätt till skadestånd.
   4. Samtliga leveransfrister är indikativa. Eventuella angivna frister ger inte konsumenten några rättigheter. Överskridande av en frist ger inte konsumenten rätt till skadestånd.
    1. I händelse av upplösning enligt punkt 3 i denna artikel ska näringsidkaren återbetala det belopp som konsumenten har betalat så snart som möjligt, dock senast inom 14 dagar efter upplösningen.
    2. Om leverans av en beställd produkt visar sig vara omöjlig kommer näringsidkaren att försöka tillhandahålla en ersättningsprodukt. Senast vid leverans kommer det att tydligt och begripligt meddelas att en ersättningsprodukt levereras. Vid ersättningsprodukter kan ångerrätten inte uteslutas. Kostnaderna för eventuell returfrakt bekostas av näringsidkaren.
    3. Risken för skada och/eller förlust av produkter åvilar näringsidkaren fram till leverans till konsumenten eller en i förväg utpekad och känd representant för näringsidkaren, såvida inte uttryckligen annat har avtalats.

Artikel 12 - Långsiktiga avtal: Varaktighet, uppsägning och förlängning

Uppsägning

    1. Konsumenten kan när som helst säga upp ett avtal som ingåtts på obestämd tid och som avser regelbunden leverans av produkter (inklusive elektricitet) eller tjänster med beaktande av avtalade uppsägningsregler och en uppsägningstid på högst en månad.
    2. Konsumenten kan när som helst säga upp ett avtal som ingåtts för bestämd tid och som avser regelbunden leverans av produkter (inklusive elektricitet) eller tjänster, vid avtalstidens slut med beaktande av avtalade uppsägningsregler och en uppsägningstid på högst en månad.
    3. Konsumenten kan säga upp avtalen som anges i de föregående punkterna:
    • när som helst och inte begränsas till uppsägning vid en viss tidpunkt eller under en viss period;
    • minst i enlighet med det sätt som de ingicks på;
    • alltid med samma uppsägningstid som näringsidkaren har avtalat för sig själv.

Förlängning

    1. Ett avtal som ingåtts för bestämd tid och som avser regelbunden leverans av produkter (inklusive elektricitet) eller tjänster får inte förlängas eller förnyas tystlåtet för en bestämd tid.
    2. Avvikande från föregående punkt får ett avtal som ingåtts för bestämd tid och som avser regelbunden leverans av dagliga, nyhets- och veckotidningar och tidskrifter förlängas tystlåtet för en bestämd tid av högst tre månader, om konsumenten kan säga upp detta förlängda avtal vid förlängningens slut med en uppsägningstid på högst en månad.
    3. Ett avtal som ingåtts för bestämd tid och som avser regelbunden leverans av produkter eller tjänster får endast förlängas tystlåtet för obestämd tid om konsumenten när som helst kan säga upp avtalet med en uppsägningstid på högst en månad och en uppsägningstid på högst tre månader om avtalet avser regelbunden, men mindre än en gång per månad, leverans av dagliga, nyhets- och veckotidningar och tidskrifter.
    4. Ett avtal med begränsad varaktighet för att regelbundet leverera dagliga, nyhets- och veckotidningar och tidskrifter (provprenumeration eller introduktionsabonnemang) förlängs inte tystlåtet och upphör automatiskt efter prov- eller introduktionsperiodens slut.

Varaktighet

    1. Om ett avtal har en varaktighet på mer än ett år får konsumenten säga upp avtalet när som helst efter ett år med en uppsägningstid på högst en månad, om inte skälighet och rättvisa motsätter sig uppsägning före avtalad varaktighets slut.

Artikel 13 - Betalning

    1. Såvida inte annat har avtalats, ska beloppen som konsumenten är skyldig att betala betalas inom 7 arbetsdagar efter det att ångerfristen enligt artikel 6 punkt 1 har börjat. Vid avtal om tillhandahållande av tjänster börjar denna tidsfrist efter att konsumenten har mottagit bekräftelsen av avtalet.
    2. Konsumenten har skyldighet att omedelbart meddela näringsidkaren om felaktigheter i tillhandahållna eller angivna betalningsuppgifter.
    3. Vid utebliven betalning från konsumenten har näringsidkaren, med undantag för lagliga begränsningar, rätt att ta ut de rimliga kostnader som tidigare meddelats konsumenten.

Artikel 14 - Klagomålsförfarande

    1. Näringsidkaren har en tillräckligt meddelad klagomålsprocedure och behandlar klagomål enligt denna klagomålsprocedure.
    2. Klagomål angående utförandet av avtalet måste lämnas inom 7 dagar från det att konsumenten har upptäckt bristerna och måste vara fullständigt och tydligt beskrivna.
    3. Klagomål som har lämnats in till näringsidkaren kommer att besvaras inom 14 dagar från mottagandet. Om ett klagomål kräver en förväntad längre behandlingstid kommer näringsidkaren att svara inom 14 dagar med ett kvitto och en indikation på när konsumenten kan förvänta sig ett mer utförligt svar.
    4. Om klagomålet inte kan lösas i samförstånd uppstår en tvist som är föremål för tvistlösning.
    5. Vid klagomål bör konsumenten i första hand vända sig till näringsidkaren. Om webbutiken är ansluten till Stichting WebwinkelKeur och om klagomål som inte kan lösas i samförstånd bör konsumenten vända sig till Stichting WebwinkelKeur (webwinkelkeur.nl), som kommer att medla utan kostnad. Kontrollera om denna webbutik har ett pågående medlemskap via https://www.webwinkelkeur.nl/leden/. Om det ändå inte leder till en lösning har konsumenten möjlighet att låta sitt klagomål behandlas av den oberoende tvistlösningskommission som Stichting WebwinkelKeur har utsett, vars beslut är bindande och både näringsidkaren och konsumenten godkänner detta bindande beslut. Det finns kostnader för att lämna in en tvist till denna tvistlösningskommission som konsumenten måste betala till den berörda kommissionen. Det är också möjligt att anmäla klagomål via den europeiska ODR-plattformen (http://ec.europa.eu/odr).
    6. Ett klagomål upphäver inte näringsidkarens skyldigheter, såvida inte näringsidkaren skriftligen anger annat.
    7. Om ett klagomål anses vara berättigat av näringsidkaren kommer näringsidkaren efter eget val att kostnadsfritt ersätta eller reparera de levererade produkterna.

Artikel 15 - Tvister

    1. Avtal mellan näringsidkaren och konsumenten som omfattas av dessa allmänna villkor regleras uteslutande av nederländsk lag. Detta gäller även om konsumenten är bosatt utomlands.
    2. Wienöverenskommelsen om köp är inte tillämplig.

Artikel 16 - Ytterligare eller avvikande bestämmelser

Ytterligare eller avvikande bestämmelser som är till nackdel för konsumenten får inte fastställas skriftligt eller på ett sådant sätt att de kan lagras på ett hållbart medium på ett tillgängligt sätt.